ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Feltételhez kötött elismerés

Feltételekhez kötött elismerési eljárás

Azon elismertetni kívánt szakképesítések esetén, ahol az uniós állampolgár által, uniós tagállamban megszerzett bizonyítvány/oklevél nem az európai közösségi jog által meghatározott közös képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően lett kiállítva. Ezen eljárás során a Központ az elismerésről rendelkező határozat kiadásának feltételeként szükség szerint alkalmazkodási időszak letöltését vagy szakmai alkalmassági vizsga letételét írhatja elő, amely lehetőségek közül a választás joga az ügyfelet illeti meg. A feltételek meghatározásában a Központ az adott ügyben kirendelt szakértő véleményére támaszkodik. Az eljárás feltételei:

  1. Uniós állampolgár vagy azzal azonos megítélés alá eső személy2  által megszerzett oklevél,
  2. Uniós tagállamban megszerzett oklevél,
  3. Az oklevél/bizonyítvány megnevezése nem esik a feltétel nélküli elismerés hatálya alá.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
  • Állampolgárságot, személyazonosságot és lakóhelyet igazoló okiratok egyszerű fénymásolata
  • Az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve kivételesen az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolata és hiteles fordítása
  • A külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata és magyar nyelvű hiteles fordítása, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, óraszám, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését (pl. tanterv)
  • Amennyiben rendelkezik szakmai tapasztalattal, az ezt tanúsító munkáltatói igazolás hiteles másolatát és magyar nyelvű hiteles fordítását is jogosult a kérelmező becsatolni
  • Igazgatási szolgáltatási díj és a szakértői díj megfizetéséről szóló igazolás

Az oklevél elismerésének további feltételei:

Az eljárás során az elismerés feltételeként alkalmazkodási időszak letöltését vagy alkalmassági vizsga letételét írhatja elő a Központ, figyelembe véve a kérelmező által folytatott tanulmányokat, valamint a megszerzett szakmai tapasztalatot. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy melyik lehetőséget választja.

Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. A kérelmező az alkalmazkodási időszakot valamely, az elismertetni kívánt oklevél vagy bizonyítvány által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi intézményben vagy intézményekben (képző intézmény) teljesíti. A képző intézmények köréről az alábbi linken tájékozódhat. Az alkalmazkodási időszakot elrendelő határozat kézhezvételét követően a képző intézménynek tájékoztatnia kell a Központot arról, hogy a kérelmező az alkalmazkodási időszakot mely intézményben és mely időponttól kezdődően tölti el.

Szakmai alkalmassági vizsga esetén a Központ kijelöli a vizsgát lebonyolító intézményt. A vizsgát lebonyolító intézmény a vizsga időpontjáról, helyéről, valamint a vizsgatárgyakról legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 30 nappal értesíti a kérelmezőt. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyre vonatkozó részletes szabályokat a vizsgát lebonyolító szakmai intézmény által kiadott vizsgaszabályzat, illetve külön jogszabály tartalmaz.
A vizsga letételéig eltelt idő, valamint az alkalmazkodási időszak letöltésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be.


2 Minden olyan személy, aki az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban EGT) valamely tagállamának, valamint az Európai Közösséggel, illetve az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államnak állampolgára, valamint az, aki ezen személyekkel a közösségi jog egyéb rendelkezéseinek értelmében azonos státuszt élvez.