ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Közadatok újrahasznosítása keretében történő adatszolgáltatás

Közadatok újrahasznosítása céljából történő adatszolgáltatás

Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásának bárki számára megismerhető, azaz közérdekből nyilvános adatainak megismerhetőségét a Hivatal a honlapján található Működési kereső útján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a (1) bekezdésének megfelelő módon biztosítja.

A ’Működési kereső’ lehetőségeit meghaladó, az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását érintő adatigények teljesítésére a közadatok újrahasznosítása céljából történő vagy – indokolt esetben – a humánerőforrás-monitoring rendszerből történő adatszolgáltatás keretében teljesíthető.

Közadat újrahasznosítása: a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították.

Közadatok újrahasznosítása céljából történő adatszolgáltatás iránti kérelmet kizárólag az alábbi, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon lehet elektronikus vagy postai úton benyújtani.

A Hivatal a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 20 napon belül dönt a kérelem teljesíthetőségéről, ami indokolt esetben a kérelem terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 nappal meghosszabbítható, a Kérelmező egyidejű értesítése mellett. A kérelem teljesíthetősége esetében a Hivatal a döntéssel egyidejűleg felhívja a Kérelmezőt az újrahasznosítási megállapodás megkötésére.

A Hivatal részére a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért a Hivatal önköltségszámítási szabályzata alapján számított díjat kell fizetni. A díj mértékéről a Hivatal a kérelem teljesíthetősége tekintetében hozott döntés közlésével egyidejűleg tájékoztatja a Kérelmezőt.

Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza:

  • a Kérelmező és a Hivatal megnevezését,
  • az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok meghatározását,
  • az adatok átadásának időpontját, az átadás módját, formátumát,
  • az adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj mértékét,
  • a díj megfizetésének határidejét és módját.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény,
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény