2015. évi statisztikák


Tisztelt Látogató!

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (illetve jogelődje, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal – a továbbiakban: ENKK) 2004 óta készít kimutatásokat arról, hogy hány személy részére került kiállításra az egészségügyi szakképesítésük külföldön történő elismeréséhez hatósági bizonyítvány, valamint arról is, hogy hány személy ismertette el, vagy honosítatta a külföldön szerzett egészségügyi szakképesítését Magyarországon.

A publikált statisztikai adatok az egészségügyi szakemberek migrációjának elemzése szempontjából ugyan kiemelt jelentőséggel bírnak, a tényleges migráció szempontjából viszont indikátorként korlátozottan alkalmazhatóak. Különösen igaz ez az egészségügyi szakképesítésüket külföldön történő elismerése céljából (közismertebb megfogalmazás szerint külföldi munkavállalás céljából) hatósági bizonyítványt kérő személyek esetében. Központunknak nincs információja arra vonatkozóan, hogy a hatósági bizonyítvány birtokában a külföldi munkavállalás megvalósult-e, ennek megfelelően az sem jelenthető ki, hogy a hatósági bizonyítványt kérők elhagyták az országot.

Az egységes ágazati humánerőforrás monitoringrendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó TÁMOP 6.2.1. azonosító számú projekt ugyanakkor együttesen járult hozzá, hogy jelen statisztikák elkészítése validált adatok felhasználásával, összetett módszertan alapján történt meg, mellyel igyekszünk választ adni az egészségügyi szakemberek migrációjának tényleges nagyságrendjére.

A hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos statisztikákat a 2015. évi feldolgozástól megújult formában és tartalommal publikáljuk, de a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság érdekében az orvosok esetében 2010-ig, a fogorvosok, a gyógyszerészek és a szakdolgozók esetében 2013-ig visszamenőlegesen is elkészítettük a kimutatásokat. Az alkalmazott módszertan szempontjából lényeges kiemelni, hogy a megelőző évek adatait is felhasználó kimutatások elkészítésénél minden esetben a 2010. évet tekintettük bázisnak.

Eltérő módon kerül bemutatásra azon személyek száma is, akik külföldön megszerzett egészségügyi szakképesítésüket Magyarországon ismertették el. A korábbi években az ENKK a honlapján kizárólag a saját hatáskörébe tartozó eljárások során elismert bizonyítványok és oklevelek vonatkozásában közölt adatot. Az egészségügyi szakképesítések tekintetében az elismerési eljárás lefolytatására – külön jogszabályban fogalt hatásköri megosztásnak megfelelően – Magyarországon két intézmény, az ENNK és az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (a továbbiakban: MEIK) jogosult. Az egészségügyi humánerőforrás helyzetének bemutatása során célunk, hogy a rendelkezésre álló adatokat minél szélesebb körben vegyük figyelembe és mutassuk be, így a 2015. év feldolgozástól az elismert szakképesítések mennyiségének és összetételének bemutatása során számításba vesszük a MEIK által elismert egészségügyi okleveleket is. A módszertani változtatással egyidejűleg (az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében) 2011-ig visszamenőlegesen is feltüntettük az adatokat.

Tisztelettel:

Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma:
Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki 986 1090 1106 951 954 941
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg 141 160 166 246 253 224
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a II.2. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 930 940 705 701 717
III. Azon személyek száma, akik részére az ENKK 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 831 782 530 518 492
IV.1. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik 2015-ben vényt írtak fel (pro família vény nélküli adatok) 292 282 254 182 194 n/a
IV.2. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik vényfelíróként 2015-ben nem jelentek meg a magyar egészségügyi ellátórendszerben 553 549 528 348 324 n/a
Megjegyzések:

  1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
  2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
  3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
  4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
  5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
  6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).

2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
0-24 9 11 20 11 21 32 13 16 29 6 15 21 13 12 25 8 11 19
25-29 152 169 321 158 197 355 145 188 333 142 183 325 189 187 376 154 187 341
30-34 137 87 224 139 131 270 139 122 261 97 105 202 80 98 178 104 98 202
35-39 101 53 154 92 56 148 94 72 166 69 60 129 57 61 118 73 68 141
40-44 75 32 107 74 37 111 80 26 106 68 34 102 50 31 81 46 32 78
45-49 46 29 75 46 24 70 64 23 87 50 29 79 47 28 75 46 23 69
50-54 28 16 44 38 28 66 42 18 60 22 14 36 32 17 49 26 13 39
55-59 18 10 28 21 7 28 34 13 47 31 8 39 17 10 27 22 13 35
60-64 7 2 9 5 2 7 8 5 13 8 3 11 15 4 19 9 5 14
65-69 3 0 3 1 0 1 1 1 2 2 3 5 4 0 4 1 2 3
70- 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0
Összesen 577 409 986 586 504 1090 622 484 1106 496 455 951 505 449 954 489 452 941

2.2 Azon külföldi állampolgárságú orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki,
és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg
Korcsoport 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
0-24 2 2 4 5 6 11 7 3 10 4 8 12 10 7 17 2 4 6
25-29 54 44 98 55 47 102 50 61 111 85 85 170 111 84 195 94 74 168
30-34 23 10 33 31 12 43 33 7 40 35 25 60 18 18 36 26 19 45
35-39 6 0 6 3 1 4 3 1 4 3 0 3 1 2 3 4 1 5
40-44 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Összesen 85 56 141 94 66 160 94 72 166 127 119 246 142 111 253 126 98 224

2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
0-24 7 9 16 6 15 21 6 13 19 2 7 9 3 5 8 6 7 13
25-29 98 125 223 103 150 253 95 127 222 57 98 155 78 103 181 60 113 173
30-34 114 77 191 108 119 227 106 115 221 62 80 142 62 80 142 78 79 157
35-39 95 53 148 89 55 144 91 71 162 66 60 126 56 59 115 69 67 136
40-44 75 32 107 74 37 111 79 26 105 68 33 101 49 31 80 46 32 78
45-49 46 29 75 46 24 70 64 23 87 50 29 79 46 28 74 46 23 69
50-54 28 16 44 38 28 66 42 18 60 22 14 36 32 17 49 26 13 39
55-59 18 10 28 21 7 28 34 13 47 31 8 39 17 10 27 22 13 35
60-64 7 2 9 5 2 7 8 5 13 8 3 11 15 4 19 9 5 14
65-69 3 0 3 1 0 1 1 1 2 2 3 5 4 0 4 1 2 3
70- 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0
Összesen 492 353 845 492 438 930 528 412 940 369 336 705 363 338 701 363 354 717

3. Célország szerinti megoszlás
3.1. Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
Ország 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Németország 279 367 379 289 261 215
Egyesült Királyság 294 319 250 199 157 204
Svédország 67 99 118 145 116 121
Ausztria 48 49 86 60 87 89
Írország 63 75 55 46 92 63
Svájc 17 17 30 38 48 49
Románia 20 9 11 9 29 31
Franciaország 17 15 21 23 14 19
Norvégia 23 18 25 26 30 18
Dánia 22 10 8 9 9 14
Egyesült Arab Emírségek 3 15 21 22 10 12
Izrael 51 40 25 5 10 12
Spanyolország 14 8 8 9 4 10

[teljes tábla letöltése]

3.2 Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül (kivonat)
Országok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Németország 251 334 339 234 211 184
Egyesült
Királyság
286 296 235 178 143 175
Ausztria 47 48 84 54 79 86
Svédország 40 75 85 75 57 70
Svájc 16 16 28 32 43 44
Románia 20 9 11 8 29 31
Írország 52 57 38 25 50 30
Franciaország 16 15 20 14 13 16
Dánia 21 9 8 8 8 14
Norvégia 18 18 17 16 14 13
Egyesült Arab
Emírségek
3 15 21 21 10 12

[teljes tábla letöltése]


4. Azon orvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)

állampolgárság 2010 2011 2012 2013 2014 2015
magyar 802 874 861 640 635 635
svéd 16 18 27 57 49 39
nigériai 6 9 14 18 32 36
iráni 9 5 20 26 36 27
izraeli 51 54 32 34 18 24
német 29 27 37 49 34 21
ciprusi 8 5 6 8 13 15
görög 6 22 21 16 20 13
kanadai 1 9 6 11 8 12

[teljes tábla letöltése]


5. Szakképesítés (szakorvosi és licenc vizsga) szerinti megosztás azon orvosok vonatkozásában, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015
belgyógyászat 66 80 92 61 51 64
aneszteziológia és intenzív terápia 68 59 79 58 53 55
sebészet 51 56 51 52 35 42
háziorvostan 60 70 87 72 59 40
csecsemő-gyermekgyógyászat 50 36 38 35 32 38
patológia 14 25 24 11 13 23
kardiológia 14 26 20 18 15 22
szülészet-nőgyógyászat 35 34 33 23 20 18
foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 17 15 19 14 15 16
neurológia 15 20 15 10 16 16
pszichiátria 20 22 20 20 21 16
radiológia 19 28 25 17 16 15

[teljes tábla letöltése]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő fogorvosok száma:
Megnevezés 2013 2014 2015
I. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki 268 245 252
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg 93 98 76
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki a II.2. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után,megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 175 147 176
III. Azon személyek száma, akik részére az ENKK 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 117 83 117
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon fogorvosok korcsooport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 7 16 23 8 8 16 9 8 17
25-29 34 44 78 45 51 96 40 44 84
30-34 35 38 73 29 21 50 29 30 59
35-39 23 7 30 12 18 30 19 15 34
40-44 14 16 30 17 7 24 11 5 16
45-49 6 11 17 8 6 14 12 7 19
50-54 6 2 8 4 2 6 5 6 11
55-59 3 1 4 2 4 6 1 5 6
60-64 4 0 4 2 1 3 4 0 4
65-69 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Végösszeg 133 135 268 127 118 245 132 120 252
2.2 Azon külföldi állampolgárságú fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 6 14 20 7 8 15 8 6 14
25-29 23 21 44 28 34 62 23 15 38
30-34 11 11 22 11 5 16 10 7 17
35-39 4 1 5 0 2 2 3 2 5
40-44 2 0 2 2 1 3 1 0 1
55-59 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Végösszeg 46 47 93 48 50 98 45 31 76
2.3. Azon fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül:
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 1 2 3 1 0 1 1 2 3
25-29 11 23 34 17 17 34 17 29 46
30-34 24 27 51 18 16 34 19 23 42
35-39 19 6 25 12 16 28 16 13 29
40-44 12 16 28 15 6 21 10 5 15
45-49 6 11 17 8 6 14 12 7 19
50-54 6 2 8 4 2 6 5 6 11
55-59 3 1 4 2 4 6 1 4 5
60-64 4 0 4 2 1 3 4 0 4
65-69 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Végösszeg 87 88 175 79 68 147 87 89 176
3. Célország szerinti megoszlás
3.1. Célország szerinti megoszlás azon fogorvosok esetében, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Ország 2013 2014 2015
Egyesült Királyság 63 59 77
Svájc 19 22 26
Németország 37 23 24
Írország 38 37 19
Ausztria 19 23 17
Svédország 27 6 17
Norvégia 13 13 15
Dánia 8 4 10

[teljes tábla letöltése]

4. Állampolgárság szerinti megoszlás
4.1 Azon fogorvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Állampolgárság
2013 2014 2015
magyar 152 122 145
iráni 29 34 36
német 15 12 13
brit 12 15 10
kanadai 4 7 7
görög 4 7 5
svéd 12 1 5
ciprusi 5 8 4
osztrák 7 6 4

[teljes tábla letöltése]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő gyógyszerészek száma:
Megnevezés 2013 2014 2015
I. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki 78 89 71
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 9 19 18
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a II.2. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után,megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 69 70 53
III. Azon személyek száma, akik részére az ENKK 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 64 60 41
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon fogorvosok korcsooport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 2 6 8 0 6 6 1 9 10
25-29 9 22 31 7 28 35 15 10 25
30-34 5 13 18 9 13 22 4 16 20
35-39 2 7 9 1 5 6 3 3 6
40-44 2 2 4 5 6 11 1 4 5
45-49 1 3 4 0 3 3 1 0 1
50-54 1 2 3 3 1 4 1 2 3
55-59 1 0 1 1 1 2 0 1 1
Összesen 23 55 78 26 63 89 26 45 71
2.2 Azon külföldi állampolgárságú gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 2 2 4 0 4 4 1 6 7
25-29 0 4 4 2 9 11 6 2 8
30-34 0 0 0 2 2 4 1 1 2
35-39 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Összesen 2 7 9 4 15 19 8 10 18
2.3. Azon fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 0 4 4 0 2 2 0 3 3
25-29 9 18 27 5 19 24 9 8 17
30-34 5 13 18 7 11 18 3 15 18
35-39 2 6 8 1 5 6 3 2 5
40-44 2 2 4 5 6 11 1 4 5
45-49 1 3 4 0 3 3 1 0 1
50-54 1 2 3 3 1 4 1 2 3
55-59 1 0 1 1 1 2 0 1 1
Összesen 21 48 69 22 48 70 18 35 53
3. Célország szerinti megoszlás:
Ország 2013 2014 2015
Németország 24 34 30
Egyesült Királyság
11 8 11
Norvégia 10 8 6
Svájc 5 1 5
Svédország 6 8 5
Ausztria 6 6 3
Írország 2 3 3

[teljes tábla letöltése]

4. Azon gyógyszerészek állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
Ország 2013 2014 2015
magyar 61 64 45
iráni 2 6 13
görög 3 3 3
szíriai 1 1 3
vietnami 2 1 3

[teljes tábla letöltése]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő szakdolgozók száma:
Megnevezés 2013 2014 2015
I. Azon,személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki 655 680 707
II.1. Azon,külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ENKK hatósági,bizonyítványt állított ki, és,szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg 11 51 68
II.2. Azon,személyek száma, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a,II.2. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után,megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 644 629 639
III. Azon személyek száma, akik részére az ENKK 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 568 548 567
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon szakdolgozók korcsooport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 5 19 24 9 28 37 13 45 58
25-29 26 78 104 29 87 116 24 103 127
30-34 13 78 91 11 60 71 29 71 100
35-39 24 147 171 26 133 159 19 95 114
40-44 9 105 114 19 105 124 16 128 144
45-49 5 78 83 5 92 97 10 95 105
50-54 4 52 56 5 52 57 4 32 36
55-59 0 9 9 1 15 16 4 15 19
60-64 0 2 2 0 2 2 0 4 4
65-69 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Végösszeg 87 568 655 105 575 680 119 588 707
2.2 Azon külföldi állampolgárságú szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 1 4 5 5 10 15 8 17 25
25-29 0 6 6 7 26 33 10 27 37
30-34 0 0 0 0 2 2 3 3 6
50-54 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Összes külföldi 1 10 11 13 38 51 21 47 68
2.3. Azon szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2013 2014 2015
Férfi Összesen Férfi Összesen Férfi Összesen
-24 4 15 19 4 18 22 5 28 33
25-29 26 72 98 22 61 83 14 76 90
30-34 13 78 91 11 58 69 26 68 94
35-39 24 147 171 26 133 159 19 95 114
40-44 9 105 114 19 105 124 16 128 144
45-49 5 78 83 5 92 97 10 95 105
50-54 4 52 56 4 52 56 4 32 36
55-59 0 9 9 1 15 16 4 15 19
60-64 0 2 2 0 2 2 0 4 4
65-69 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Végösszeg 86 558 644 92 537 629 98 541 639
3. Célország szerinti megoszlás azon szakdolgozók esetében, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Ország 2013 2014 2015
Németország 180 180 201
Egyesült Királyság 109 131 165
Ausztria 139 171 86
Svédország 70 37 61
Olaszország 4 17 44
Norvégia 31 23 28
Svájc 26 31 28
Spanyolország 8 27 21
Franciaország 22 21 18
Írország 10 10 15

[teljes tábla letöltése]

4. Azon szakdolgozók állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ENKK hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Állampolgárság 2013 2014 2015
magyar 630 613 620
olasz 0 19 37
spanyol 7 26 25
román 6 4 7
francia 0 4 3
svéd 3 2 3
szlovák 4 2 3

[teljes tábla letöltése]


1. Azon személyek száma, akiknek külföldön szerzett egészségügyi szakképesítése Magyarországon elismerésre került
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015
Orvos 53 75 71 82 133
Fogorvos 26 30 27 48 62
Gyógyszerész 3 9 13 11 11
Szakdolgozó 61 73 65 67 83
Összesen 143 187 176 208 289
2. Állampolgárság és az egészségügyi szakképesítés megszerzése szerinti megoszlás
2.1. Orvosok
2.1.1 Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint (kivonat)
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
magyar 30 45 53 64 116
román 15 17 10 14 9
szlovák 2 3 2 1 5

[teljes tábla letöltése]

2.1.2. Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
Románia 32 49 53 61 112
Ukrajna 11 11 10 12 12
Szlovákia 2 2 2 1 4

[teljes tábla letöltése]

2.2. Fogorvosok
2.2.1 Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint (kivonat)
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
magyar 6 18 20 39 51
román 10 7 3 2 3
német 3 2 0 2 2

[teljes tábla letöltése]

2.2.2 Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint(kivonat)
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
Románia 17 21 20 39 51
Ausztria 0 1 0 1 3
Németország 3 1 1 2 2
Szerbia 0 2 0 0 2

[teljes tábla letöltése]

2.3. Gyógyszerészek
2.3.1. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
magyar 1 3 8 8 9
román 1 1 4 3 2

[teljes tábla letöltése]

2.3.2. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
Románia 3 3 10 10 10
Szerbia 0 2 0 1 1

[teljes tábla letöltése]

2.4. Szakdolgozók
.4.1. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
magyar 36 47 51 58 75
román 14 10 2 2 4
magyar/német 0 0 0 0 1
német 1 0 0 1 1
szlovák 6 7 4 2 1
ukrán 0 1 4 1 1

[teljes tábla letöltése]

2.4.2. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele, bizonyítványa Magyarországon elismerésre került, az oklevél, bizonyítvány megszerzésének helye szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015
Románia 31 31 25 32 26
Ukrajna 7 9 8 9 25
Szerbia 5 16 17 18 21

[teljes tábla letöltése]

3. Elismert orvosi szakvizsgák és szakdolgozói szakképesítések
3.1. Elismert orvosi szakvizsgák (kivonat)
Szakorvosi szakképesítések 2011 2012 2013 2014 2015
háziorvostan 1 1 8 7 5
belgyógyászat 1 0 2 3 3
neurológia 1 1 2 2 3
szülészet-nőgyógyászat 0 1 2 0 3
csecsemő- és gyermekgyógyászat 0 0 1 0 2
fül-orr-gégegyógyászat 0 1 0 1 2
ortopédia és traumatológia 0 0 0 1 2
pszichiátria 2 1 3 4 2
sebészet 2 1 0 0 2
szemészet 0 0 0 0 2
gyermek- és ifjúságpszichiátria 0 1 0 0 1
klinikai farmakológia 0 0 0 0 1
nephrológia 0 0 1 0 1
orvosi laboratóriumi diagnosztika 0 0 0 0 1
radiológia 0 0 0 0 1
reumatológia 0 0 0 0 1
urológia 0 0 1 0 1

[teljes tábla letöltése]

3.2. Elismert szakdolgozó szakképesítések (kivonat)
Szakorvosi szakképesítések 2011 2012 2013 2014 2015
Általános ápoló és általános asszisztens 14 2 22 19 40
Ápoló (55) 0 0 0 2 16
Ápoló (BSc) 3 2 5 1 7
Felnőtt szakápoló 1 3 1 4 4
Ápoló (54) 27 22 16 18 3
Fogászati asszisztens (54) 0 0 0 0 3
Gyógyszertári asszisztens (52) 0 4 3 2 2
Gyógyszertári asszisztens (55) 0 0 0 0 2
Szülésznő 3 3 3 1 2
Szülésznő (BSc) 0 1 1 2 2

[teljes tábla letöltése]