OKFŐ - A bejelentéssel kapcsolatos követelmények

A bejelentéssel kapcsolatos követelmények

A kérelmező az erre rendszeresített formanyomtatványon bejelenti az Országos Kórházi Főigazgatóság - továbbiakban: OKFŐ - részére,

 1. nevét,
 2. lakcímét (szervezet esetén székhelyét),
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 4. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 5. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet,
 6. nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e a szolgáltatásnyújtó felelősségbiztosítással vagy más megfelelő, a szakmai felelősségét érintő egyéni vagy kollektív biztosítékkal. Amennyiben rendelkezik, nyilatkozatot tesz a felelősségbiztosítás vagy más biztosíték lényeges jellemzőiről. A nyilatkozat tartalmazza a biztosítóintézet nevét, a biztosítási szerződés számát, a biztosítási összeget, a fedezett kockázatot, illetve, hogy mely államok területére terjed ki a garancia,
 7. állampolgárságát (illetve ha jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát),
 8. a letelepedés szerinti EGT-állam megnevezését,
 9. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja folytatni, és
 10. ha a szolgáltatási tevékenység a letelepedés helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött, a szolgáltató engedélyének számát vagy a nyilvántartási számát.

A szolgáltató bejelentéséhez csatolandó dokumentumok:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • a kérelmező nevét és állampolgárságát igazoló közokiratok másolata, olyan okirat hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tanúsítja, hogy a kérelmező valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására és egészségügyileg alkalmas,
 • a szolgáltatásnyújtó azon, képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratának hiteles másolata és hiteles fordítása, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette, továbbá
 • szükség esetén a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott olyan igazolás (konformitást tanúsító vagy ún. szerzett jogot tanúsító igazolás), amely a 2005/36/EK irányelv alapján igazolja a bejelentéssel érintett szakképesítés feltétel nélküli elismerhetőségét.

Ha a kérelmező a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet (azaz a kérelmező egy szervezet), akkor a tevékenység során használni kívánt címet és a bejelentéshez csatolandó dokumentumok közlését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre kell megtenni. Kérjük, hogy a közölt adatokban történő változásról az OKFŐ-t haladéktalanul tájékoztassák.

A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.

Ha az első alkalommal tett bejelentés után a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani, és a csatolandó okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó újbóli bejelentéséhez elegendő a fenti adattartalmú formanyomtatványt benyújtania.

Hiteles fordítás:

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás,
 • magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • az a magyar fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Hiteles másolat:

 • jogszabály által hitelesnek minősített másolat (pl. közjegyző által),
 • a Központ ügyintézője által - ügyfélfogadási időben történő személyes megjelenés esetén - az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat, (kizárólag a Központ előtt folyó eljárásban történő felhasználásra)
 • idegen nyelvű bizonyítványról/oklevélről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles másolat,
 • a valamely tagállam joga szerint hitelesnek minősülő másolat.