OKFŐ - Továbbképzési pontok

Továbbképzési pontok - szakdolgozó

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Az az egészségügyi dolgozó, aki

- a működési nyilvántartásának megújítását kéri, vagy

- valamely, a működési nyilvántartásban még nem szereplő szakképesítésének a felvételét kéri, és ezt a szakképesítést 8 évnél régebben szerezte vagy honosíttatta (ismertette el Magyarországon),

annak az egészségügyi dolgozónak igazolnia kell a működési nyilvántartás számára a továbbképzési kötelezettség teljesítését.

Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a kereso.enkk.hu oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),

- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),

- szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A szabadon választott elméleti továbbképzési pontok száma függ a gyakorlati pontok számától. Például amennyiben 100 gyakorlati pontot (5 év munkaviszonyt) tud igazolni a továbbképzési időszakán belül, akkor elegendő 20 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot igazolnia. 80 gyakorlati pont (4 év munkaviszony) igazolása esetén már 40 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot, 60 gyakorlati pont (3 év munkaviszony) birtokában már 60 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot szükséges igazolni.

A 2018. július 1-je után teljesített elméleti továbbképzési pontokat a továbbképzést szervező a továbbképzés teljesítését követő 30-60 napon belül jelenti részünkre, így ezeket az elméleti pontokat elektronikusan nyilvántartjuk. Ezen elméleti pontok összesítését kereso.enkk.hu oldalon tekintheti meg.

A 2018. július 1-je előtt szerzett elméleti továbbképzési pontokat, valamint a gyakorlati pontigazolásokat az Ügyfélnek szükséges eljuttatnia részünkre a működési nyilvántartás megújításakor,a kitöltött kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

Amennyiben speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések esetében ritkábban indul kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés.
 

GYAKORLATI PONTOK

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

A gyakorlati pontokat az alábbi módon igazolhatja:

- Olyan munkáltatói igazolással, amely tartalmazza a munkaviszony kezdetének dátumát, valamint a betöltött munkakört. Jelenlegi munkáltatója igazolhatja korábbi munkaviszonyainak tartalmát és az ott betöltött munkakörét is. Az igazolás sablon elérhető: Munkáltatói igazolás

- A kilépő papírok másolatával, amennyiben azok tartalmazzák a munkaviszony kezdő és végdátumát, valamint az adott munkahelyen betöltött munkakört. Ha a kilépő papíron nem szerepel a munkaköre, munkaköri leírásának másolatával igazolhatja azt.

- Társas vállalkozás formájában nyújtott egészségügyi szolgáltatásban való részvételét, annak tartamát és a munkakörét / feladatkörét a társas vállalkozás cégszerűen igazolhatja a fent említett igazoláson.

- Egyéni vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a vállalkozó működési engedélyét kibocsátó egészségügyi államigazgatási szervek (a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve a területileg illetékes Kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerve, korábban területi ÁNTSZ-ek) igazolják.

Amennyiben 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

A kiegészítő gyakorlati továbbképzésért kapható pontszámokat az Igazolás felügyelet mellett dolgozó személynek című nyomtatvánnyal lehet igényelni.

A felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzésekkel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást itt talál: Tájékoztatás
 

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében, ami térítésköteles).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.
 

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható honlapunkon itt.

További szabadon választható online elméleti továbbképzések találhatóak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara honlapján is, a meszk.hu oldalon.
 

KÜLFÖLDÖN SZERZETT TOVÁBBKÉPZÉSI PONTOK BESZÁMÍTÁSA

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzési kötelezettségét teljesítette, ennek igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek minősül. A továbbképzési kötelezettség teljesítését az adott államban jogosult szerv által kiállított igazolással lehetséges igazolni.

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett egészségügyi tevékenységet, azonban a külföldi állam joga alapján a továbbképzési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a külföldi állam nem tudja igazolni a teljesítést, akkor az alábbiak megküldése, elvégzése szükséges:

- külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben töltött idő igazolása;

- a külföldön teljesített szabadon választható elméleti továbbképzések igazolása, a hiányzó szabadon választható továbbképzések Magyarországon történő teljesítése és igazolása,

- magyar kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés elvégzése.

Amennyiben a továbbképzési időszak alatt nem csak külföldön végzett egészségügyi tevékenységet, hanem Magyarországon is, akkor – a Magyarországon szerzett pontigazolások mellett – a külföldön szerzett elméleti pontigazolásokat, munkáltatói igazolásokat és azok fordítását is szükséges a kérelemhez mellékelni a beszámítás érdekében. Az angol/német/olasz nyelvű pontigazolások eredeti nyelven is benyújthatók, azokról akkor kérünk hivatalos fordítást, ha a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására való megfelelőségükkel kapcsolatban kérdés merül fel.

A csatolt pontigazolások vizsgálatát követően hivatalos úton értesítjük, hogy szükséges-e további továbbképzési pont igazolása.
 

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):

- az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;

- az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.

Teljesítettnek minősül a továbbképzési időszak teljes elméleti része annak, aki

- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a szakképesítésével összefüggő (azonos szakmacsoportba tartozó) emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez,

- a munkakör betöltésére jogosító szakképesítés után további, egészségtudományi alap- és mesterképzésben második vagy további oklevelet, bizonyítványt, PhD fokozatot szerez, vagy

- a továbbképzési időszak alatt a szakterületén oktatói, vizsgáztatói tevékenységet végez.

Teljesítettnek minősül a szabadon választott elméleti továbbképzési kötelezettsége annak, aki

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott továbbképzés céljából megszervezett tanfolyamot végzett, vagy szakvizsgát tett,

- a munkaköréhez más jogszabály alapján előírt továbbképzésen részt vett, vagy

- aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a meglévő szakképesítésétől eltérő szakmacsoportba tartozó emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez.