OKFŐ - Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők részére

 

 

Szükséges-e kamarai tagság a működési nyilvántartáshoz?

Igen. Kamarai tagság nélkül egészségügyi dolgozónak nem lehet érvényes működési nyilvántartási ciklusa. Felvételkor és a működési nyilvántartás megújításakor is ellenőrizzük, hogy ügyfelünk kamarai tagsága fennáll-e.

Kamarai tagságát az illetékes egészségügyi szakmai kamaránál intézheti, ami orvosok, fogorvosok, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók esetében a Magyar Orvosi Kamara (a MOK tagságról bővebben itt: www.mok.hu), gyógyszerészek esetében a Magyar Gyógyszerészeti Kamara (a MGYK tagságról bővebben itt: www.mgyk.hu).

Ha Ön egészségügyi szakdolgozó is egyben, akkor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában is tagnak kell lennie szakdolgozói szakképesítése működési nyilvántartásához; a MESZK tagságról bővebben itt: www.meszkhu).

A működési nyilvántartáshoz az illetékes egészségügyi szakmai kamarai tagságra van szükség, azt nem lehet kiváltani sem az Igazságügyi Szakértői Kamarai tagsággal, sem az Iparkamarai tagsággal.

 

Ha több, különböző szakképesítéssel rendelkezem, elegendő-e ha egy egészségügyi szakmai kamara tagja vagyok?

Ha több, különböző egészségügyi szakmai kamarához tartozó szakképesítéssel:

- orvosi, fogorvosi vagy egyéb klinikai szakmai szakképesítéssel és gyógyszerészi szakképesítéssel, vagy
- orvosi, fogorvosi, egyéb klinikai szakmai, gyógyszerészi szakképesítéssel és egészségügyi szakdolgozói szakképesítéssel) is szeretne szerepelni a működési nyilvántartásban, ahhoz mindegyik, a szakképesítés szerint illetékes kamarával tagsági jogviszonyban kell állnia, tehát több egészségügyi szakmai kamarának is tagja kell, hogy legyen egyidejűleg.

Ha Ön több szakképesítéssel rendelkezik, de mindegyik szakképesítése a Magyar Orvosi Kamarához tartozik (orvosi, fogorvosi vagy egyéb klinikai szakmai szakképesítései vannak), akkor elegendő a MOK tagság a működési nyilvántartásba vételhez.

 

Milyen esetben kell továbbképzési kötelezettséget teljesítenem és igazolnom?

 

Az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek egészségügyi szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.

A továbbképzési időszak ciklusokra tagozódik, egy ciklus tartama 5 év.

Az Ön első továbbképzési időszaka azon a napon kezdődik, amikor felvételt nyer a működési nyilvántartásba.

A szakvizsgával nem rendelkezőknek is teljesíteniük kell a továbbképzési kötelezettségüket, kivéve, ha valamely mentesítő szabály hatálya alá tartoznak.

 

Ki mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól?

Ön mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, és anélkül is meg tudja újítani a működési nyilvántartását, ha

- betöltötte a 75. életévét vagy
- ha Ön általános orvos, és mind a működési nyilvántartási ciklus lejáratakor, mind a megújítás kérelmezésekor az első szakvizsgája megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (rezidens), vagy
- ha a működési nyilvántartás megújítását olyan szakképesítésre kéri, amelyet a megújítani kért működési nyilvántartási ciklusa érvényességi ideje (és egyben továbbképzési ciklusa) alatt szerzett, akkor erre a szakképesítésre nem kell továbbképzési kötelezettséget teljesítenie.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a működési nyilvántartásom meghosszabbításához?

Ha Ön az egészségügyi tevékenység szüneteltetésére tekintettel a működési nyilvántartás meghosszabbítását kéri, a meghosszabbítás alapjául szolgáló körülmény fennállását igazoló dokumentum(ok)at kell a kérelméhez csatolnia, pl.:

- a CSED/TGYÁS, GYED, GYES Magyar Államkincstár vagy munkáltató általi igazolása;
- doktori képzésben történő részvétel, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka igazolása;
- baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség igazolása;
- 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának az igazolása; vagy
- katonai, illetve polgári szolgálat teljesítéséről, honvédelmi munkakötelezettség teljesítéséről szóló igazolás;
- közfeladat ellátása esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a szünetelésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésőbb a működési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.

 

Mikor kell felügyelet mellett dolgoznom? Mik a teendőim ezzel kapcsolatban?

Magyarországon az is végezhet egészségügyi tevékenységet, aki rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, érvényes működési nyilvántartással azonban nem, viszont a szakmai tevékenységét felügyelet mellett gyakorolja.

A felügyelet mellett tevékenységet végző személy köteles ezt a tényt legkésőbb a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni a működési nyilvántartást vezető szervnek. Ezt a kérelem formanyomtatvány megfelelő kitöltésével teheti meg.

A felügyelet során a felügyeletet ellátó személy a felügyelt személy által önállóan nem végezhető szakmai tevékenységért teljes felelősséggel tartozik. A felügyeletet ellátó személy a felügyeleti tevékenység ellátásáért az egészségügyi dolgozók továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletek szerinti továbbképzési pontokra jogosult.

A felügyelet melletti tevékenységgyakorlásról szóló nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia (erre nincs külön nyomtatvány, a kérelem nyomtatványt kell kitölteni ezekkel az adatokkal):

- a felügyelt személy neve, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye és tartózkodási helye, állampolgársága, alapnyilvántartási száma,
- a felügyelt személlyel egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenység végzésének helye,
- a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma.

A felügyeletet ellátó személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és a működési nyilvántartásban érvényes működési nyilvántartási ciklussal szerepel.

Szakorvos elláthatja egészségügyi szakdolgozó felügyeletét, ha az adott szakterületen szakvizsgával rendelkezik és a működési nyilvántartásban szerepel (érvényes működési nyilvántartási ciklusa van).

A bejelentett felügyeletet rögzítésre kerül a működési nyilvántartásban.

 

Hogyan pótolhatom a működési nyilvántartási igazolványomat, ha ellopták vagy elveszítettem?

Ha az érvényes igazolványa elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy ellopták, akkor a működési nyilvántartási igazolvány pótlását kérheti az ÁEEK EFF-től.

Ha a működési nyilvántartása (ezzel együtt az igazolványa) lejárt, akkor nem az igazolvány pótlásának, hanem a működési nyilvántartás megújításának van helye.

A működési nyilvántartási igazolvány pótlására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

- A kérelem formanyomtatványt kitöltve, aláírva;
- 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolópostai csekk feladóvevényét vagy banki átutalási megbízás fénymásolatát (az ÁEEK Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000- 01490576-00000000).

 

Hány pont szükséges a működési nyilvántartás megújításához?

A továbbképzési időszak teljesítéséhez szakképesítésenként

- a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen,
- szabadon választható elméleti továbbképzésen és
- gyakorlati továbbképzésen kell részt vennie.

A továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

A továbbképzésekre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet a képzést szervezőnél bejelentkezni.

Alapnyilvántartási számát megtekintheti a kereso.enkk.hu oldalon, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók címszó alatti keresőben. Orvosok, fogorvosok esetében az alapnyilvántartási és a működési nyilvántartási szám megegyezik a pecsétszámmal.

 

Hol tartok a továbbképzésemmel?

A továbbképzési pontok teljesítését az a hazai egyetem tartja nyilván, amelyhez továbbképzésre bejelentkezett. A továbbképzési pontokat ezen egyetem felé kell igazolnia. A továbbképzést vezető egyetem állítja ki a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást, ami szükséges a működési nyilvántartás iránti kérelméhez.

A tévesen az ÁEEK-hez megküldött pontigazolásokat az illetékes egyetemhez illetékességből áttesszük, ami az ügyintézési határidő meghosszabbodásával jár.

A továbbképzésekkel, azok teljesítésének igazolásával kapcsolatban bővebb tájékoztatást szintén az egyetem továbbképzési központja nyújthat, ahová továbbképzésre bejelentkezett.